Progresija, Pararelne Dimenzije i Realnosti

U najdubljem stanju transcedentalne hipnoze, hipnotisana osoba lako dostiže Supersvesno stanje tj stanje Duše, koje joj omogućava ulazak u prostor dimenzije gde je sve moguće. U tom polju gde se prošost, sadašnjost i budućnost povezuju u jednu celinu i stvaraju homogenu jedinicu vremena, moguće je posmatrati nulto vremekoje vibrira kao  frekvencija informacionog polja.

Na taj način moguće je povezati se sa energijom svesti koja stvara našu Realnost i dimenziju postojanja. U tom stanju ulazimo u tačku nultog vremena iz kog možemo videti budućnost kao svet paralelnih mogućnosti. Kako je na ovom nivou Duša oslobodjena zemaljskih zakona i ograničenja, u tački nultog vremena prepoznaje mogućnosti manifestacija izmedju kojih može da bira, odnosno koje su joj dostupne. Duša nije ograničena vremenskim oblicima, tako da vreme percipira kao živu energiju na koju može uticati. U tački nultog vremena, Duša je posmatrač paralelnih dimenzija u subatomskom polju u kome Duša vibrira na ravni dogadjaja koji najviše odgovaraju njenoj frekvenciji. Kad Duša udje u kvantno polje i vidi dogadjaje unutar paralelnih dimenzija, ona utiče na njihov nastanak, a oni se iz kvantnog polja preslikavaju tj manifestuju kao dogadjaji u našem zemaljskom životu. Skok (prelazak) izmedju Zemaljske treće dimenzije i Kvantne pete dimenzije možemo predstaviti i kao skok iz Njutnovih zakona fizike  (zakone fizike je u 17.veku postavio Isaac Newton) u Zakone kvantne fizike (Albert Einstein je osnivač kvantne fizike i teorije relativnosti, na početku 20. veka).

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

Ako Duša dobije uvid u prošlost(preci,istorija postojanja ili istorija čovečanstva) i na tom mestu joj budu dostupna polja zapisa koje može čistiti tj transformisati, onda progresija Duše koja je u potpunosti oslobođena ljudskih strahova, utiče na budućnost već prostim posmatranjem. Treba istaći da veća vibracija Duše pruža inztenzivniji uticaj na posmatrano. To znači da je za kokreaciju sa energijom i svešćću Stvaranja potrebno održavati  kontakt sa Dušom na svakodnevnom nivou.

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...